تلفن: 66013050 - 66016123                         فکس: 66015654                       موبایل: 09125792646

 

ایمیل: standha@yahoo.com